Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení pro vydražitele

POSTUP PO VYDRAŽENÍ NEMOVITOSTI

Vydražitel se cca 3 týdny po udělení příklepu zkontaktuje s pověřeným pracovníkem Exekutorského úřadu (kontakty: www.exekutorurban.cz) za účelem potvrzení nabytí právní moci usnesení o udělení příklepu.

Od data právní moci usnesení o příklepu běží vydražiteli lhůta (zpravidla 1 měsíc, tato lhůta je vždy stanovena v usnesení o příklepu) pro doplatek nejvyššího podání (částka, za kterou nemovitost vydražil). Na nejvyšší podání se započítává složená jistota.

OBMEŠKANÝ VYDRAŽITEL

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude, v případě neuhrazení zbývající dlužné částky ve stanovené lhůtě, podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražiteli.

PŘEVZETÍ NEMOVITÉ VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

U exekučních spisů zahájených do 31.12.2012 musí být splněny tyto podmínky:

  • právní moc usnesení o příklepu a
  • zaplacení nejvyššího podání ve stanovené lhůtě.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věcis příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předkupní právo k vydražené nemovité věci zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.

Vydražitel, který nemovitou věc přesto převzal, ale nestal se vlastníkem (z důvodu nezaplacení nejvyššího podání), je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

U exekučních spisů zahájených po 1.1.2013 musí být splněny tyto podmínky:

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15-ti denní lhůty pro případný návrh na předražek. Pokud bude mít vydražitel informaci o podání návrhu na předražek, nemovitou věc převzít nemůže. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo – li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil – li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Předražitel může převzít nemovitou věci s příslušenstvím dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo – li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni vydání tohoto usnesení.

Vydražitel nebo předražitel, který nemovitou věc přesto převzal, ale nestal se vlastníkem (z důvodu nezaplacení nejvyššího podání), je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

VÝMAZ POZNÁMEK Z LISTU VLASTNICTVÍ

Na základě vyrozumění má příslušný katastrální úřad provést také výmaz poznámek exekučních příkazů prodejem nemovitostí vydaných jinými exekutory (resp. poznámek usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí).

(Sodkazem na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění novely exekučního řádu provedené zákonem č. 286/2009 Sb., účinné od 1.11.2009, kdy zpeněžením nemovitosti zanikají účinky dalších nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovitosti).

Pokud však katastr neprovede výmaz poznámek exekučních příkazůk prodeji nemovitosti vydaných jinými soudními exekutory, pak je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (případně soud), o zrušení a výmaz exekučního příkazu k prodeji nemovitosti váznoucího na vydražených nemovitostech (resp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí), a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitostí na základě provedené dražby nemovitostí v exekučním řízení.

K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitostí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané naším exekutorským úřadem.

[POZNÁMKA: na webových stránkách Exekutorské komory ČR: www.ekcr.cz jsou v sekci "Seznam soudních exekutorů" uvedeni jednotliví soudní exekutoři a u každého je uvedeno číslo soudního exekutora (č. soud. exek.); na LV je ve většině případů u č.j. exekučního příkazu před "EX" uvedeno číslo, jež označuje dotčeného exekutora - např. 097 EX 01/10 znamená, že exekuční příkaz vydal JUDr. Karel Urban (neboť tento má číslo soudního exekutora č. 097) ]

ZÁNIK A VÝMAZ ZÁSTAVNÍCH PRÁV Z LISTU VLASTNICTVÍ

Zástavní práva (smluvní, soudcovská, exekutorská či zřízená rozhodnutím správního orgánu) a případná věcná břemena a nájemní práva váznoucí na vydražených nemovitostech, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají, zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz ust. § 337h občanského soudního řádu).

ROZVRH PODSTATY

Předmětem rozvrhu podstaty je rozdělení výtěžku dražby mezi oprávněného a další přihlášené věřitele (dle pravidel stanovených občanským soudním řádem).

U exekučních spisů zahájených do 31.12.2012se nařizuje rozvrhové jednání, které vede exekutor nebo kandidát. K rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Výsledkem rozvrhového jednání je Usnesení o rozvrhu, které je (mimo jiné) doručováno i vydražiteli.

U exekučních spisů zahájených po 1.1.2013se rozvrhové jednání nařizuje pouze na žádost alespoň jednoho věřitele, případně oprávněného nebo povinného nebo na návrhu správce daně. V opačném případě vydá exekutor nebo kandidát usnesení o rozvrhu výtěžku z dražby bez nařízeného jednání.

Teprve až po nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumění, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitých věcech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Dne 26. 9. 2020 došlo na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy, ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v následujících případech.

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později. Dále se podle přechodných ustanovení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepřihlíží.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace