Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád

DRAŽEBNÍ ŘÁD

Dražba nemovitostí proběhne na webovém serveru www.drazby.exekutorurban.cz. Dražební jednání nařizuje exekutor usnesením o nařízení elektronického dražebního jednání, případně usnesením o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dále jen elektronická dražební vyhláška), ve kterém mimo jiné označí: 

 • draženou nemovitost,
 • určí výslednou cenu dražené nemovitosti,
 • nejnižší podání,
 • výši a způsob úhrady dražební jistoty
 • a výši příhozu.

Dražební jednání může řídit jen exekutor nebo pověřený exekutorský kandidát. 

DRAŽITEL

Dražitelem může být:

 • Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo fyzická osoba zastoupená zástupcem dle ustanovení § 22 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
 • Právnická osoba zastoupená statutárním orgánem,

která se přihlásila na serveru www.drazby.exekutorurban.cz, byla ověřena její totožnost dle uživatelského návodu, přihlásila se k dražbě a složila dražební jistotu

Dražitel, který chce nabýt nemovitou věc do společného jmění manželů, je povinen vyplnit spolu s manželem „Plnou moc a prohlášení pro účely dražby“, podpisy obou musí být ověřeny.                 

Dražitel, který chce nabýt nemovitou věc do podílového spoluvlastnictvís další osobou, je povinen vyplnit spolu s touto další osobou „Plnou moc a prohlášení pro účely dražby“, podpisy obou musí být ověřeny.

Plná moc a prohlášení pro účely dražby je k dispozici ke stažení na webových stránkách systému elektronických dražeb, v části „Informace o dražebním serveru“.

Přihlášení dražitele proběhne na serveru www.drazby.exekutorurban.cz (způsoby přihlášení jsou uvedeny na tomto webu). Dražitel je povinen prokázat se: 

 • v případě osobního ověření platným průkazem totožnosti (dále jen prokázání totožnosti), popř. u právnických osob originálem či úředním opisem aktuálního výpisu z obchodního či jiného rejstříku;
 • v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen se prokázat plnou mocí s úředně ověřenými podpisy;
 • v případě zaslání vyplněného formuláře prostřednictvím držitele poštovní licence musí být podpis na žádosti úředně ověřen;
 • v případě ověření online je nutné vlastnit platný kvalifikovaný certifikát splňující požadavky §2 zákona 227/2000 Sb. a vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou První certifikační autorita a.s., IČ: 26439395, Česká pošta s.p., IČ: 47114983, eldentity a.s., IČ: 27112489.

Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi nutné, aby se fyzická osoba jednoznačně identifikovala svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje všechny dražitele, že bude při jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni. 

JISTOTA

Dražitelé jsou povinni zaplatit jistotu dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce a dle pokynů uvedených na serveru www.drazby.exekutorurban.cz

Způsob úhrady:

 • vkladem na účet soudního exekutora vedeného u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2055476339/0800, s uvedením přiděleného variabilního symbolu, a to nejméně jeden den před konáním elektronické dražby (k později složené jistotě nebude přihlíženo), 
 • převodem na účet soudního exekutora, číslo účtu 2055476339/0800, s uvedením přiděleného variabilního symbolu.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je nutné, aby zájemci o dražbu zasílali jistotu na účet soudního exekutora v předstihu několika pracovních dnů (peněžní ústavy mají na převod peněz 2 pracovní dny), aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů.  

Doporučujeme doplnit do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (název) dražitele. Variabilní symbol bude přidělen každému účastníkovi dražebního jednání individuálně.

Variabilní symbol je dražitelům generován automaticky dražebním systémem, a to poté, co byla ověřena jejich totožnost a po přihlášení se na konkrétní dražbu.

 

UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Předkupní právo lze uplatnit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronického dražebního jednání:

 • písemně s doložením listin, které předkupní právo prokazují, v této lhůtě musím být uplatnění předkupního práva včetně důkazů k jeho prokázání doručeno soudnímu exekutorovi
 • osobně v sídle soudního exekutora, s doložením listin, které předkupní právo prokazují. 

OSOBY VYLOUČENÉ Z DRAŽBY

Povinný, manžel povinnéhoa obmeškaný vydražitel (který zmařil předchozí dražbu), dále soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit

Dražitelé a další zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na dražebním serveru www.drazby.exekutorurban.cz.

Bylo-li do doby zahájení elektronického dražebního jednání zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovitosti z exekuce, exekutor nebo exekutorský kandidát dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

Zájemci o účast v dražebním jednání, kteří nemají přístup k datové síti internet nebo nevlastní zařízení potřebné k připojení, mohou po předchozí domluvě využít k účasti na dražbě zařízení v sídle exekutorského úřadu. V tomto případě je nutné požádat o umožnění přístupu nejméně hodinu před zahájením dražebního jednání. Upozorňujeme dražitele, že počet zařízení je omezen.

Po zahájení dražbyexekutor nebo exekutorský kandidát rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo a oznámí pohledávky dalších věřitelů přihlášené do dražebního jednání. Tato část bude zveřejněna při probíhajícím jednání formou zobrazení na obrazovce počítače.

Dražitelé mohou zvyšovat svá podání dle pokynů na obrazovce. 

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronické dražební jednání ukončeno v termínu uvedeném v dražební vyhlášce. Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

U exekučních spisů zahájených do 31.12.2012 platí, že příklep je udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání, za předpokladu, že nebylo uplatněno předkupní právo a že žádný z dražitelů nevznesl námitku.

Podal – li některý z dražitelů námitku proti příklepu a shledá-li ji exekutor nebo kandidát důvodnou, námitce vyhoví a v dražbě se pokračuje vyvoláním předposledního podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Není –li námitka důvodná, bude zamítnuta a soudní exekutor nebo kandidát usnesením udělí příklep.

U exekučních spisů zahájených po 1.1.2013 platí, že příklep je udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učinilo – li více dražitelů stejné nejvyšší podání, příklep je udělen nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není – li takových osob, je udělen příklep dražiteli, který učinil podání jako první

 

PŘÍKLEP

Usnesení o příklepu bude vydražiteli doručeno v písemné nebo elektronické podobě. V usnesení o příklepu se stanoví lhůta k zaplacení nejvyššího podání (lhůta běží po nabytí právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce) a účet exekutora a variabilní symbol, na který musí být doplatek zaplacen. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

U exekučních spisů zahájených po 1.1.2013může každý do 15-ti dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo původní nejvyšší podání (PŘEDRAŽEK). Návrh musí obsahovat náležitosti dle ust. § 42 a podpis na něm musí být úředně ověřen. V uvedené lhůtě 15-ti dnů je předražitel povinen předražek i zaplatit na účet soudního exekutora. Není – li předražek včas zaplacen, k takovému návrhu není dále přihlédnuto.

 

OBMEŠKANÝ VYDRAŽITEL

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu.

Obmeškaný vydražitel je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednání, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a rozdíl na nejvyšším podání, bylo – li při dalším dražebním jednání dosaženo nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává složená jistota. Převyšuje – li jistota uvedené závazky, zbývající část jistoty bude vyplacena vydražiteli. Nepostačuje – li složená jistota k úhradě uvedených závazků, bude podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) proti obmeškanému vydražiteli.

VRÁCENÍ SLOŽENÉ JISTOTY

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. Vydražitelům, kteří zaplatili dražební jistotu na účet exekutora, bude tato vrácena na účet, vydražitelům, kteří jistotu vkládali na účet exekutora, bude jistota vrácena taktéž na účet, který dražitelé písemně (případně osobně v sídle exekutora) sdělí.

Jestliže však dražitelé podali proti příklepu námitky, vrátí se těmto dražitelům jistota až po pravomocném rozhodnutí o těchto námitkách. 

PŘEVZETÍ NEMOVITOSTI

U exekučních spisů zahájených do 31.12.2012:

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věcis příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předkupní právo k vydražené nemovité věci zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.

Vydražitel, který nemovitou věc přesto převzal, ale nestal se vlastníkem (z důvodu nezaplacení nejvyššího podání), je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

U exekučních spisů zahájených po 1.1.2013:

Vydražitel je oprávněn převzítvydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po dni doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15-ti denní lhůty pro případný návrh na předražek. Pokud bude mít vydražitel informaci o podání návrhu na předražek, nemovitou věc převzít nemůže. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věcis příslušenstvím, nabylo – li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil – li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Předražitel může převzít nemovitou věci s příslušenstvím dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo – li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni vydání tohoto usnesení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace